TRAVELLINO PONUDA

NOVI SAD – KULA – CRVENKA

MISTERIJA PETROVARADINA, LEPOTA VINSKIH LAGUMA I OBIČAJI RUSINA


POSETA MANIFESTACIJI PAPRIKE „AJVARUŠE“ U RUSKOM KRSTURU


vidimo se 2016.


        Polazak iz Beograda u 8 časova sa dolaznih perona Lastine stanice. Vožnja ka Novom Sadu. Dolazak do Petrovaradina, jedne od tri najveće tvrđave u Evropi, sagrađena za vreme Otomanskog carstva od strane Habzburške monarhije. Obilazak podzemnih hodnika (vojnih laguma)  sa iskusnim vodičem... ... Dugi ukupno 16 kilometara, izgrađeni na četiri nivoa,
        Nastavak putovanja ka Ruskom Krsturu, mesto sa 4500 stanovnika, pretežno pripadnika rusinske nacionalnosti, koji se nalazi u Zapadnobačkom okrugu na opštini Kula. Ruski Krstur je kulturni i prosvetni centar Rusina Srbije. Slobodno vreme 
        Dolazak do Kule, vojvođanske varoši koja se nalazi u središtu Bačke. Višenacionalne sredine sa 43.000 stanovnika. Kula je jedno od najstarijih srednjovekovnih naselja Bačke. Upoznavanje sa centrom.
        Preko Sivca stižemo do Malog Stapara, gde se od Velikog Bačkog kanala odvaja Mali bački kanal. Mali bački kanal spaja Veliki bački kanal sa Dunavom. Od Malog Stapara do Novog Sada. Ima četiri ustave. Mali Stapar stasava u prepoznatljivu turističku destinaciju, sa velikim mogućnostima za ribolovni, seoski i nautički turizam.
        Put dalje nastavljamo do Crvenke, mesto sa 9000 stanovnika. Obilazimo jedinstven etno prostor, stare švapske podrume (legume) u podnožju Telečke visoravni, autentični ambijent i vizuelni identitet Crvenke, koju su 1785. godine osnovale podunavske Švabe. Nemci koji su se ukazom carice Marije Terezije doselili u Crvenku najpre su imali ideju da skladište vino i vinogradarski alat, pa su iskopali manja udubljenja u lesnoj zaravni. Kasnije, kad je u Crvenki počela da radi ciglana, od tih udubljenja nastali su podrumi sa ozidanim svodovima. Podrumi su bili značajan deo društvenog života Crvenčana sve do perioda između dva svetska rata. Zlatno doba crvenačkih vinskih podruma, od kojih su neki dugački i do 200 metara, bilo je tridesetih godina prošlog veka. Postoje 34 laguma, od kojih su neki otvoreni za javnost i koje cemo posetiti.
        Za kraj odlazimo do mesta Lipar, u vinariju Milisavljevic, na degustaciju vina i zakusku, ili degustaciju sa ručkom, po vašem izboru. Slobodno vreme. U večernjim časovima povratak za Beograd.

CENA ARANŽMANA:   1.990 din  sniženo  1.190 din
Deca do 12 god. 1000 din

Način plaćanja:
- 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put
- platnim karticama DINA,VISA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

Aranžman obuhvata:
- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
- obilazak prema programu
- vodič
- troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
- individualne troškove
- ručak 1000 din (degustacija 3 vrste vina, praseće pečenje, salata, hleb i desert) prijave u agenciji, plaćanje vodiču
- degustacija 3 vrste vina i zakuska 600 din

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkaz aranžmana je 5 dana pre puta
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizador zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO
Organizator putovanja TRAVELLINO   licenca OTP 26/2010

Cenovnik br.1 od 01.07.2015.


POSEBNE NAPOMENE:

•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.