Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

KRSTARENJE

DELTOM DUNAVA   


30.07 - 05.08.2018.


1. DAN:  Polazak u 18h iz Novog Sada (ispred železničke stanice), a u 20h iz Beograda (sa parkinga "Laste" koji se nalazi na adresi Autoput Beograd - Niš 4, u okviru autocentra Lasta). Putovanje Đerdapskom klisurom.

2. DAN:  Nastavak putovanja: Drobeta Turnu Severin – Krajova - Bukurešt. Pre podne dolazak u Bukurešt, glavni grad Rumunije, koji nosi epitet „mali Pariz“. Panoramsko razgledanje grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta (po površini druga građevina sveta)... Smeštaj u hotel. Odmor. Kratka šetnja najužim centrom Bukurešta u kojem se nalaze Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata, Centralna univerzitetska biblioteka, zdanje Senata, crkva Kreculesku… Poseta Patrijaršiji. Slobodno vreme. Noćenje.

3. DANDoručak. Nastavak putovanja. Dolazak u Murfatlar. Degustacija vina i ručak. Posle podne dolazak u Tulću, grad na „predvorju“ delte Dunava, poznat još u vreme Aleksandra Makedonskog. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Večera. Noćenje.

4. DANDoručak. Ukrcavanje na brod. Plovidba rukavcima i jezerima delte Dunava: Crisan - ribarsko selo Mila 23 - jezero Nebunu. Ručak i večera na brodu.  Povratak u Tulću. Noćenje.

5. DANDoručak. Odlazak u deltu Dunava, najlepšu deltu Evrope i jednu od najlepših delta sveta. Delta Dunava, sa svoja tri rukavca Kilijom, Sulinom i Sv. Đorđem i sistemom jezera Razim – Sinoe, zauzima površinu od 5165 km2 od čega 84% pripada Rumuniji. Delta, koja inače ima status prirodnog rezervata, predstavlja pravu prirodnu laboratoriju sa brojnim retkim biljnim i životinjskim vrstama. Plovidba do najskrivenijih kutaka Delte. Poseta manastiru Saon. Ručak. Povratak u Tulću. Poseta Muzeju Delte u Tulći. Odmor.Večera. Noćenje.

6. DANDoručak. Napuštanje hotela i odlazak iz Tulće. Dolazak u Konstancu, najveću luku na Crnom moru (takođe poznato letovalište), inače nekadašnju grčku koloniju Tomis. Razgledanje grada: spomenik rimskom pesniku Ovidiju (koji je ovde bio u egzilu), džamija, kazino... Dolazak u Mamaju, najpoznatije letovalište na rumunskoj crnomorskoj obali (i najpoznatiji turistički centar Rumunije uopšte). Slobodno vreme u Mamaji. Uveče polazak za Srbiju. Ruta: Bukurešt - Drobeta Turnu Severin...

7. DAN:  Nastavak putovanja kroz Đerdapsku klisuru. Povratak u Beograd i Novi Sad do 12h. 


CENA ARANŽMANA: 290 € 

***SVI IZLETI URAČUNATI U CENU ARANŽMANA***


POPUSTI I DOPLATE:
- deca do 4 godine besplatno
- deca do 4 - 12 godina ostvaruju popust 30% od cene aranžmana u zajedničkom ležaju
- treća odrasla osoba u 1/2 + 1 sobi (dvokrevetna soba sa pomoćnim ležajom) ostvaruje popust 10 evra po noći (40 evra)
- doplata za jednokrevetnu sobu 60 evra za 4 noći

Način plaćanja:  
- dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu,  30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put 
- platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
- 40% prilikom rezervacije, ostatak na 2 rate čekovima,  realizacija čekova  10. ili 20. u mesecu
- 30% prilikom rezervacije, ostatak odloženo - do 3 mesečne  rate kreditnim karticama BANCA INTESA –VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:
•prevoz udobnim turističkim autobusom (sa klima - uređajem i audio i video opremom)
•smeštaj u hotelu Rin Central**** ili nekom drugom hotelu iste kategorizacije u Bukureštu na bazi 1 noćenja sa doručkom (švedski sto) i u hotelu Europolis*** (www.europolis.ro) u Tulći na bazi 3 noćenja sa ishranom prema programu (doručak - švedski sto, ručak i večera u Tulć i- kontinentalni obrok); evropska kategorizacija hotela; dvokrevetne sobe
•ulaznicu u Muzej Delte i taksu za boravak u Nacionalnom parku
•plovidbu brodovima po delti Dunava
•razgledanje Bukurešta i Konstance
•degustaciju vina i ručak (kontinentalni obrok) u vinskom podrumu
•usluge vodiča / pratioca agencije organizatora

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:
•putno zdravstveno osiguranje (do 17god 540 din, do 69 god 770 din, od 70 do 83 godine 1620 din)
•individualne troškove

Opis hotela
Hotel Rin Central**** nalazi se nedaleko od centra Bukurešta. Hotel poseduje dvokrevetne sobe. Svaka soba ima TUŠ/WC, klima uređaj...
Hotel Europolis*** nalazi se u samom centru Tulće (5 minuta udaljen od centralnog trga). Sobe su dvokrevetne. Svaka soba poseduje TUŠ/WC, klima-uređaj, većina poseduje terasu... 


CENA JE FORMIRANA NA BAZI 40 PUTNIKA.

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA, AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA ODGODI ILI OTKAŽE PUTOVANJE, O ČEMU ĆE PUTNIKE OBAVESTITI NAJMANJE 5 DANA PRE POLASKA.

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE I SVE OSTALE ODREDBE OPŠTIH USLOVA PUTOVANJA TURISTIČKE AGENCIJE „KARPATI“, licenca OTP br. 426/2010

POSREDNIK U PRODAJI TA TRAVELLINO OTP 26/2010

Cenovnik br. 1 od 17.12.2017.
POSEBNE NAPOMENE: (obavezno pročitati)

Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš / WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl. uzeće se u razmatranje ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
Organizator zadržava pravo da putem Last minute  ponude prodaju svojih aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.
Ukoliko kopirate deo teksta ili tekst u celosti, obavezno morate navesti izvor, dakle sajt agencije TRAVELLINO.