Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

NETAKNUTA PRIRODA SLAPOVA KRKE I PLITVIČKIH JEZERA


18.08 - 20.08.2017. 


1.dan Polazak iz Beograda u 21 čas (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja zagrebačkim autoputem, sa usputnim pauzama....

2.dan Dolazak u Knin u jutarnjim časovima. Osveženje  i pauza u Kninu, i nakon pauze nastavak putovanja do Slapova Krke, koji se nalazi na 40km od Knina. Dolazak u Lozovac - ulaz u Nacionalni park Krka. Spuštanje do slapova i ukrcavanje u brodić. Vožnja brodom od Skradinskog buka do ostrva Visovac (oko 45 minuta), obilazak crkve i muzeja (oko 30 min) uz informatora. Povratak brodom do Skradinskog buka. Obilazak slapova Skradinskog buka. Pauza za kafu i fakultativni ručak. Nastavak obilaska parka. Polazak autobusom do manastira Krka. Obilazak manastira i njegovih znamenitosti. Povratak za Knin. Smeštaj u hotel Mihovil 3*u večernjim časovima.  Noćenje.

3.dan Doručak.
Napuštanje hotela i vožnja prema Plitvicama. Dolazak na Plitvička jezera. Ulazak u Nacionalni park. Obilazak parka – šetnja obeleženim stazama do slapova i bukova Korane. Celodnevni boravak na Plitvicama. Vožnja brodom po jezeru i elektro vozom kroz park. U kasnim popodnevnim časovima polazak za Srbiju. Dolazak u Beograd u kasnim večernjim časovima.

CENA ARANŽMANA:   99 eura SNIŽENO 79 eura
DECA DO 12 GODINA sa dve odrasle osobe ostvaruju POPUST 10 EURA
DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA 10 eura / minimum 4 putnika za transfer
Polazak iz Čačka (železnička stanica) doplata za transfer 20€, iz Kragujevca (TC Roda) doplata  za transfer 15€, ulaz Batočina 15€ (minimum 4 putnika)


Način plaćanja:

- dinarski po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put,
- platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS
- 40% avans, ostatak na 2 rate čekovima, realizacija 10. Ili 20. u mesecu
-avans 30%,ostatak odloženo - do 3 mesečne rate kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS 

Aranžman obuhvata:
- prevoz autobusom turističke klase ( od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji  / mesta se određuju  prema prijavi
- 1 noćenje u hotelu 3* na bazi noćenja sa doručkomu u 1/2 i 1/2 +1 sobama  po  lokalnoj kategorizaciji
- usluge vodiča (predstavnik agencije)
- troškove organizacije putovanja

Aranžman ne obuhvata:
- individualne troškove
- putno zdravstveno osiguranje (do 17 god – 230 din, od 18 do 70 god – 320 din, od 71 do 83 god – 680 din)
- ulaznice u NP Krka -  18 € po osobi (deca do 7 godina besplatno)
- vožnja brodom do ostrva Visovac i obilazak samostana i muzeja -  15 € po osobi 
- ulaznice u NP Plitvička jezera sa vožnjom brodom i vozićem  -  22 € po osobi 
(deca do 7 godina besplatno, od 7 do 18 godina 10 €)

OBAVEZNE ULAZNICE ZA NACINALNI PARK KRKA I PLITVICE, , ZA SVE PUTNIKE‚ PLAĆANJE U AGENCIJI, KAO I PRIJAVA I UPLATA ZA VOŽNJU BRODOM (fakultativno)
Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.

Hotel MIHOVIL 3*
se nalazi u predgradju grada Knina. Svaka soba ima TV sat, WC, mini bar, klimu. Hotel poseduje restoran i salu za sastanke, obezbedjen parking....

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PLATIVIH PUTNIKA
OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA
Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu
Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja
Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO
Organizator putovanja TRAVELLINO licenca OTP 26/2010
      
Cenovnik br. 1 od 05.07.2017.

POSEBNE NAPOMENE:

•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave.
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•  Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
•  dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.