Ponedeljak – Petak 09:00 – 19:30h
Subota 10:00 – 15:00h
Balkanska 28, Beograd
 office@travellino.rs
  +381 11 26 45 624
  +381 11 36 29 171

Rodni grad cara Konstantina Velikog i kanjon reke Nišave

Manastir Koporin - Niš - Sićevačka klisura - manastir Sv. Petke Iverice - Malčatermini  2017.


septembar  23.09.


Posetite Niš - rodni grad čuvenog rimskog imperatora Konstantina Velikog koji je 313. godine Milanskim ediktom priznao hrišćanstvo za zvaničnu religiju Rimskog carstva, kulturno, privredno, administrativno, poslovno i univerzitetsko središte jugoistočne Srbije, celivajte mošti Sv. Despota Stefana, obidjite jedinstveni Kraljevski srpski vojni manastir, uživajte u spektakularnom pogledu na kanjon reke Nišave i degustirajte vino u 110 godina starom podrumu.

Program putovanja:

Polazak iz Beograda u 7h (tačno mesto i vreme polaska biće poznato 2 dana pred putovanje). Vožnja ka Velikoj Plani i manastiru Koporin koji je podigao u XV veku Despot Stefan Lazarević čije se mošti se i dalje nalaze u hramu. Obilazak manastira. Slobodno vreme. 
Nastavak putovanja ka Nišu. Koncentracioni logor na Crvenom krstu predstavlja jedan od malobrojnih sačuvanih fašističkih logora u Evropi. Iz ovog logora 1942. godine izvedeno masovno bekstvo logoraša. Upoznavanje sa znamenitim zgradama na trgu Kralja Milana kao i sa centralnim spomenikom na trgu – oslobodiocima Niša. Kratka šetnja i zadržavanje u Kazandžijskom sokačetu, u Kopitarevoj ulici koje predstavlja jedini očuvani deo stare niške čaršije. Šetnja kroz staru tvrđavu, jednu od najlepših i najočuvanijih zdanja turske vojne arhitekture iz 1723. godine. U okviru tvrđave obilazak  Stambol kapije, hamama, lapidarijuma, arsenala, Bali begove džamije, spomenika knezu Milanu Obrenoviću.... Slobodno vreme za individualno razgledanje i pauza za kafu. Nastavak putovanja ka brdu Čegar, gde se odvijala čuvena bitka iz I srpskog ustanka gde nalazi se spomenik za hrabre vojnike i njihovog komandanta Stevana Sinđelića, koji su poginuli na ovom mestu. Ćele kula - jedinstven spomenik istorije iz Prvog srpskog ustanka koji je u znak odmazde tadašnja turska vlast u Srbiji izgradila od lobanja poginulih srpskih ratnika u bici na Čegru. 
Sićevačka klisura je impozantan deo kanjona reke Nišave. Zbog mnogih prirodnih vrednosti i retkih biljaka koje rastu ovde, Sićevačka klisura je 2000. godine proglašena specijalnim rezervatom prirode. 
Manastir Svete Petke Iverice se nalazi u Sićevačkoj klisuri. Ukazom kralja Aleksandra I Obrenovića od 19. februara 1901. godine za starešinu manastira vojnog Sv. Petke postavljen je vojni sveštenik, a nekoliko godina kasnije manastir je dobio ime Kraljevski srpski vojni manastir Sv. Petka Iverica. Ovo je posebno zanimljivo jer u istoriji srpske pravoslavne crkve nije poznat još jedan ovakav primer. 
Posle obilaska uputićemo se prema selu Malča, u vinariju koja je i prva na tlo Srbije donela tehnologiju pravljenja vina u glinenim amforama na degustaciju vina i “hodajući ručak”. 
Polazak za Beograd oko 18h. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA:   2.190 din  sniženo  1.790 din

Deca do 12 god. 1.490 din


Način plaćanja:
- 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put 
- platnim karticama DINA, VISA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS 

Cena aranžmana obuhvata: 
- prevoz turističkim autobusom na navedenoj relaciji
- obilazak manastira Koporin i Sv. Petke
- razgledanje Niša u pratnji vodiča
- obilazak Sićevačke klisure
- posetu selu Malča
- usluge pratioca grupe (predstavnik agencije)
- troškove organizacije putovanja

Cena aranžmana ne obuhvata:
- individualne troškove
- ulaznicu za logor 150 din
- ulaznicu za Ćele kulu 150 din
- ulaznica za Čegar 100 din
- degustaciju vina i mezetluk u Malči 850 din (obilazak podruma
 (4 vinske kuće) sa degustacijom vina uz različite sireve  + pršuta, pita,
masline, hleb, sitni kolači)

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 70 PUTNIKA

OTKAZ 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO

Organizator putovanja TRAVELLINO   licenca OTP 26/2010                              Cenovnik br 2 od 16.01.2017.


POSEBNE NAPOMENE:
•  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave. 
•  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.
•  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
•  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
•  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.
•  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.
•  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)
•  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.
•  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)
•  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.
• U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.
• Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)
•  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.
•  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.
• Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.
•  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
•  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.
•Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.
•   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. 
•   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
•  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.